Trang chủ | Giới thiệu | Công trình | Tin tức | Liên hệ
DANH MỤC
HÌNH ẢNHLƯỢT TRUY CẬp
Số người online
9

Khách viếng thăm
157732
GIỚI THIỆU CÔNG TY :.

Coâng ty TNHH Tö Vaán Xaây Döïng Toång Hôïp Phöông Vieät ñöôïc thaønh laäp theo Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 vaø Thoâng tö 03 cuûa Boä Keá hoaïch & Ñaàu tö naêm 2006.

TEÂN COÂNG TY

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG TOÅNG HÔÏP PHÖÔNG VIEÄT

TEÂN VIEÁT TAÉT

COÂNG TY TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG PHÖÔNG VIEÄT

Giaáy pheùp ÑKKD soá

3400642173 caáp ngaøy 24/12/2008 vaø thay ñoåi laàn 7 ngaøy 27/02/2018 cuûa Phoøng Ñaêng kyù kinh doanh - Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö  tænh Bình Thuaän

Ñòa chæ truï sôû

J10 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, Thaønh phoá Phan Thieát, tænh Bình Thuaän

Ñieän thoaïi giao dòch

0252.3750303

Fax

0252.3750304

Email

xdphuongviet@gmail.com

Soá taøi khoaûn

Môû taïi

·        500470406000407

Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Coâng thöông - Chi nhaùnh Bình Thuaän

 

Ngöôøi ñaïi dieän

Chöùc vuï

HUYØNH PHÖÔNG HOAØNG

Giaùm ñoác

II. NAÊNG LÖÏC THIEÁT BÒ :

STT

LOAÏI THIEÁT BÒ

NÖÔÙC SX

SOÁ LÖÔÏNG

TÍNH NAÊNG KYÕ THUAÄT

01

Maùy kinh vó

Nhaät

03 caùi

Khaûo saùt ñòa hình

02

Maùy toàn đạt

Nhaät

01 caùi

Khaûo saùt ñòa hình

03

Maùy thuyû bình

Nhaät + Đức

03 caùi

Khaûo saùt ñòa hình

04

Thöôùc theùp 50m

Nhaät

0 caùi

Ño khoaûn caùch

05

Thöôùc nhoâm 3m

Trung Quoác

03 caùi

Khaûo saùt ñòa hình

06

Thöôùc nhoâm 5m

Trung Quoác

03 caùi

Khaûo saùt ñòa hình

07

Maùy Fax Panasonic

Nhaät

01 caùi

Fax hoà sô

08

Maùy vi tính

Vieät Nam

12 boä

Thieát keá- Döï toaùn

09

Maùy in Samsum A4

Haøn Quoác

01 caùi

In hoà sô

10

Maùy in Laser A3

Nhaät

01 caùi

In hoà sô

11

Maùy photo A4, A3

Nhaät

01 caùi

Photo hoà sô A3, A4

III. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH :

Traõi qua moät thôøi gian hoaït ñoäng caùc thaønh vieân trong Coâng ty khoâng ngöøng tìm kieám vaø môû roäng thò tröôøng cuõng nhö vieäc ruùt kinh nghieäm trong quaù trình phaùt trieån ngaønh ngheà vaø ñaõ ñi ñeán Quyeát ñònh thaønh laäp coâng ty TNHH 02 thaønh vieân trôû leân. Toång soá CBCNV hieän nay khoaûn 16 ngöôøi trong ñoù Trình ñoä  ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc hôn 10 ngöôøi, soá coøn laïi trung caáp thuoäc caùc ngaønh xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp vôùi trình ñoä cao ñöôïc ñaøo taïo taïi caùc tröôøng trong nöôùc .

Vôùi söï naêng ñoäng vaø saùng taïo cuûa caùc thaønh vieân trong Coâng ty ñaõ ñaàu tö chaát xaùm cho nhaân vieân, trang thieát bò hieän ñaïi, aùp duïng coâng ngheä tieân tieán vaø luoân luoân ñoåi môùi nhaèm ñaùp öùng vaø thöïc hieän toát coâng taùc Tö vaán xaây döïng vaø Quaûn lyù Döï aùn caùc coâng trình lôùn, yeâu caàu chaát löôïng cao …

IV. CHÖÙC NAÊNG VAØ KINH NGHIEÄM COÂNG TAÙC :

Coâng ty laø Doanh nghieäp Tö nhaân ñöôïc thaønh laäp coù tö caùch phaùp nhaân, hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp Vieät Nam. Töï chuû veà taøi chính hoaïch toaùn, coù taøi khoaûn tieàn Vieät Nam vaø coù con daáu ñeå hoaït ñoäng giao dòch.

        Caùc thaønh vieân trong Coâng ty qua gaàn 15 naêm kinh nghieäm trong caùc laõnh vöïc veà Tö vaán Xaây döïng & Quaûn lyù Döï aùn goàm :

* Hoaït ñoäng thieát keá chuyeân duïng: Thieát keá, laäp döï aùn ñaàu tö caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi, caáp thoaùt nöôùc, haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò …

* Hoaït ñoäng xaây döïng chuyeân duïng khaùc: Giaùm saùt caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi, caáp thoaùt nöôùc, keø chaén treân soâng bieån, haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò …

* Hoaït ñoäng kieán truùc vaø tö vaán kyõ thuaät coù lieân quan: Tö vaán ñaáu thaàu, tö vaán quaûn lyù döï aùn, thí nghieäm caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng, thaåm tra döï aùn, thaåm tra baûn veõ thieát keá thi coâng döï toaùn coâng trình, hoaït ñoäng kieán truùc, khaûo saùt ño veõ ñòa hình, khaûo saùt ñòa chaát coâng trình…

* Hoaït ñoäng thi coâng xaây laép caùc coâng trình: Daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi, caáp thoaùt nöôùc, haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò …

Coâng ty coù ñoäi nguõ caùn boä, chuyeân gia coá vaán  coù trình ñoä chuyeân moân, coù kinh nghieäp coâng taùc laâu naêm trong ngaønh xaây döïng, cuøng vôùi trang thieát bò vaø coâng ngheä môùi hieän ñaïi giuùp Coâng ty ñuû ñieàu kieän vaø naêng löïc taïo ra nhöõng saûn phaåm coù giaù trò cao, ñaùp öùng moïi nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng. Ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm baøn giao cho khaùch haøng ñaït chaát löôïng cao. Khi caàn ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät baùm saùt coâng trình ñeå xöû lyù, quaûn lyù caùc phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng.

Coâng ty saün saøng quan heä hôïp taùc vôùi caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc thöïc hieän coâng taùc Tö vaán xaây döïng & QLDA coâng trình treân tinh thaàn hoïc hoûi, chuyeån giao coâng ngheä vaø toân troïng laãn nhau. Coâng ty ñaõ töï khaúng ñònh mình trong cô cheá thò tröôøng vaø hoaø nhaäp mình trong söï vaän haønh ñi leân Coâng nghieäp hoaù, Hieän ñaïi hoùa cuûa Ñaát Nöôùc.

V. TÖ CAÙCH PHAÙP NHAÂN :

Giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh soá

3400642173 caáp ngaøy 24/12/2008 vaø thay ñoåi laàn 7 ngaøy 27/02/2018 cuûa Phoøng Ñaêng kyù kinh doanh - Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö  tænh Bình Thuaän

VI. CAÙC NGAØNH NGHEÀ KINH DOANH VAØ PHAÏM VI HOAÏT ÑOÄNG:

1. Caùc ngaønh ngeà kinh doanh :

? Hoaït ñoäng thieát keá chuyeân duïng:

- Thieát keá caùc coâng trình daân duïng & coâng nghieäp

- Thieát keá caùc Coâng trình giao thoâng (caàu, ñöôøng boä)

- Thieát keá caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò

- Thieát keá caùc coâng trình thuûy lôïi

- Thieát keá caùc coâng trình caáp thoaùt nöôùc

 

? Hoaït ñoäng xaây döïng chuyeân duïng khaùc :

- Giaùm saùt caùc coâng trình Daân duïng & coâng nghieäp

- Giaùm saùt caùc coâng trình giao thoâng (caàu, ñöôøng boä)

- Giaùm saùt caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò

Giaùm saùt caùc coâng trình thuûy lôïi

- Giaùm saùt caùc coâng trình caáp thoaùt nöôùc

? Hoaït ñoäng kieán truùc vaø tö vaán kyõ thuaät coù lieân quan:

- Tö vaán ñaáu thaàu

- Tö vaán quaûn lyù döï aùn, lập döï aùn đầu tư, quaûn lyù chi phí

- Thaåm tra döï aùn

- Thaåm tra baûn veõ thieát keá thi coâng - döï toaùn coâng trình

- Thí nghieäm caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng

- Hoaït ñoäng kieán truùc

- Khaûo saùt ño veõ ñòa hình

- Khaûo saùt ñòa chaát coâng trình

? Hoaït ñoäng thi coâng xaây laép caùc coâng trình:

- Xaây döïng nhaø caùc loaïi.

- Xaây döïng coâng trình ñöôøng boä

- Xaây döïng coâng trình thuûy lôïi

- Xaây döïng coâng trình kyõ thuaät daân duïng khaùc

- Chuaån bò maët baèng

- Laép ñaët heä thoáng ñieän

- Laép ñaët heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc, loø söû vaø ñieàu hoøa khoâng khí

- Hoaøn thieän coâng trình xaây döïng

? Hoaït ñoäng thöông maïi:

- Buoân baùn Vaät lieäu xaây döïng, gaïch, ngoùi, caùt, ñaù, xi maêng.

- Baùn buoân vaät tö thieát bò ñieän - nöôùc

2. Phaïm vi hoaït ñoäng : Trong caû nöôùc

VII. TOÅ CHÖÙC NHAÂN SÖÏ :

1. Cô caáu toå chöùc :

     1.1. Hoäi ñoàng thaønh vieân :

F Thaønh vieân                              : Huyønh Phöông Hoaøng

F Thaønh vieân                              : Hoaøng Ngc Minh

        1.2. Ban Giaùm ñoác Coâng ty :

F Giaùm ñoác                                     : Huyønh Phöông Hoaøng

F Pho Giaùm ñoác                                : Hoaøng Ngc Minh

1.3. Khoái nghieäp vuï :

Thöïc hieän caùc chöùc naêng nghieäp vuï quaûn lyù theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp naêm 2006 vaø Thoâng tö 03 cuûa Boä Keá hoaïch & Ñaàu tö naêm 2006 nhaèm hoå trôï cho khoái saûn xuaát .

               a. Phoøng nhaân söï                         : 02 ngöôøi

                Tröôûng phoøng                        : Tăng Tú Quỳnh

       b. Phoøng Keá hoaïch                         : 02 ngöôøi

                Tröôûng phoøng                       : Đào Hoàng Tạo

       c. Phoøng keá toaùn                          : 02 ngöôøi

                        Keá toaùn tröôûng            : Nguyễn Thị Ngọc Hương

       d. Phoøng kỹ thuật                           : 23 ngöôøi

                        Tröôûng phoøng            : Cao Văn Bảo

Thöïc hieän caùc chöùc naêng veà saûn xuaát kinh doanh theo quy ñònh cuûa Luaät Xaây döïng naêm 2003, caùc Nghònh ñònh cuûa Chính phuû, caùc Thoâng tö cuûa Boä Xaây döïng, caùc Quyeát ñònh cuûa Boä Xaây döïng vaø UBND tænh Bình Thuaän vaø caùc Quyeát ñònh & vaên baûn cuûa caùc Sôû ban ngaønh trong phaïm vi caû nöôùc.

2. Nguoàn nhaân löïc :

Coâng ty Tö vaán xaây döïng Phöông Vieät coù nguoàn nhaân löïc doài daøo gaàn 30 ngöôøi  bao goàm ñoäi nguõ chuyeân gia thuoäc caùc chuyeân ngaønh khaùc nhau, lieân quan ñeán moïi laõnh vöïc ñaàu tö cho baát kyø quy moâ döï aùn thuoäc caùc coâng trình Quy hoaïch, daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi vaø caùc dòch vuï tö vaán ñaàu tö xaây döïng coâng trình.

Ñôäi nguõ nhaân söï củûa củûa Coâng ty ñöôïc ñaøo taïở tạïi caùc tröôøng Ñạïi họïc vàø Trung họïc chuyeân nghieäp trong nöôùc.

VIII. CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT:

        1. Truï sôû chính:

J10 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, Thaønh phoá Phan Thieát, tænh Bình Thuaän.

2. Taøi saûn vaø voán Kinh doanh :

 

 Voán ñieàu leä : 1.000.000.000 ñoàng ( Moät tyû ñoàng chaún )

tin tức
 
   
   
   
 
Copyright © 2010 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHƯƠNG VIỆT
Địa chỉ: J10 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3750303 - Email: info@phuongvietco.com - Website: www.phuongvietco.com
Thiết kế bởi TÍNH THÀNH